pymc.gp.cov.WhiteNoise.diag#

WhiteNoise.diag(X)[source]#