pymc.gp.cov.ScaledCov.full#

ScaledCov.full(X, Xs=None)[source]#