pymc.ZeroInflatedPoisson.__init__#

ZeroInflatedPoisson.__init__(*args, **kwargs)#