pymc.Poisson.__init__#

Poisson.__init__(*args, **kwargs)#